services text overlay

Algemene voorwaarden Monique Bankras Uitvaartbegeleiding

Hoofdstuk 1.

Algemene voorwaarden van toepassing op overeenkomsten tussen Monique Bankras en de opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 1 Definities

1. Monique Bankras: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Vekenweg 6, 1663 BA te De Weere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijfnummer: 37.16.03.79.
2. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf die een overeenkomst heeft gesloten met Monique Bankras.
3. Opdrachtformulier: de Schriftelijke opdrachtbeschrijving, welke zowel door de Opdrachtgever als Monique Bankras is ondertekend.
4. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Monique Bankras en de Opdrachtgever. Alle mondeling gemaakte, en Schriftelijke - al dan niet in de vorm van het Opdrachtformulier - vastgelegde afspraken maken deel uit van de hierbedoelde overeenkomst.
5. Schriftelijk: Onder schriftelijke communicatie wordt tevens verstaan langs elektronische weg tot stand gebrachte communicatie.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Monique Bankras en op elke Overeenkomst tussen Monique Bankras en de Opdrachtgever.
2. De inhoud van de Overeenkomst wordt beheerst door het ondertekende Opdrachtformulier, deze algemene voorwaarden alsmede iedere – na de totstandkoming van de Overeenkomst - gemaakte mondelinge of Schriftelijke afspraak tussen Monique Bankras en de Opdrachtgever.
3. Elke aanbod van Monique Bankras is vrijblijvend en onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de te verrichten diensten of de te leveren zaken.
4. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden strijdig is met een bepaling uit de Overeenkomst, prevaleert de bepaling uit de Overeenkomst.
5. Onverminderd het vorige lid van dit artikel kan slechts van deze algemene voorwaarden worden afgeweken indien partijen de afwijkende bepaling uitdrukkelijk Schriftelijk overeenkomen.
6. Vernietiging of nietigheid van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zijn op verlangen van de wederpartij verplicht in onderhandeling te treden ten einde een vervangende regeling overeen te komen waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand nadat een aanbod van Monique Bankras wordt aanvaard.
2. De totstandkoming van de Overeenkomst is vormvrij; de Overeenkomst kan zowel mondeling als Schriftelijk tot stand komen. Monique Bankras is ertoe gerechtigd dat de Opdrachtgever een document ondertekent waarin de mondeling gemaakte afspraken zijn vastgelegd.
3. Onverminderd het vorige lid en voor zover de aard van de overeen te komen verplichtingen – daarbij de vereiste spoed mede in aanmerking te nemen - dit toelaat, worden Overeenkomsten zoveel mogelijk Schriftelijk gesloten door middel van het daartoe strekkende Opdrachtformulier.
4. De Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor voldoening van alle verbintenissen die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 4 Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien na totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat de inhoud van de Overeenkomst moet worden gewijzigd, zal Monique Bankras hiertoe in onderhandeling treden met de Opdrachtgever.
2. Voor zover de omstandigheden die tot de wijziging van de Overeenkomst hebben geleid niet toe te rekenen zijn aan de schuld van Monique Bankras is de Opdrachtgever niet bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Het verbod tot ontbinding van de gehele of gedeeltelijke Overeenkomst is niet van toepassing voor zover de ontbinding geschiedt volgens artikel 5.2 en 5.3 van deze algemene voorwaarden

Artikel 5 Tussentijdse ontbinding van de Overeenkomst
1. De Opdrachtgever kan de Overeenkomst na totstandkoming daarvan slechts ontbinden onder de voorwaarden in dit artikel.
2. Binnen 24 uren na totstandkoming daarvan kan de Opdrachtgever de Overeenkomst ontbinden. De Opdrachtgever is verplicht alle door Monique Bankras gemaakte kosten te vergoeden, daaronder begrepen de kosten op grond van de niet deugdelijke nakoming van overeenkomsten die door Monique Bankras, ten behoeve van de Opdrachtgever zijn gesloten met derden.
3. De Opdrachtgever die de Overeenkomst ontbindt nadat de termijn in het vorige lid bedoeld, is verstreken is bovendien annuleringskosten verschuldigd ter compensatie van inkomensderving als gevolg van de voor de opdracht gereserveerde tijd en andere gemaakte kosten die met de uitvoering van de overkomst verband houden. Deze kosten bedragen eenmalig € 250,-
4. Monique Bankras is bevoegd de Schriftelijk gesloten Overeenkomst binnen het verstrijken van 24 uren na totstandkoming daarvan, op te zeggen zonder dat zij daartoe schadevergoeding aan de Opdrachtgever is verschuldigd. Tenzij de Opdrachtgever hiervan af wenst te zien zal Monique Bankras te allen tijde zorg dragen voor deugdelijke vervanging door een derde.

Artikel 6 Betalingen

1. Indien naar het oordeel van Monique Bankras gegronde vrees bestaat dat de Opdrachtgever tekort zal schieten in zijn betalingsverplichtingen is zij gerechtigd te vorderen dat de Opdrachtgever deugdelijke zekerheid voor de betaling stelt. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid heeft Monique Bankras het recht om de uitvoering van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend te staken.
2. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, op de door Monique Bankras voorgeschreven wijze.
3. Indien tijdige betaling achterwege blijft is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
4. Vanaf het moment dat het verzuim intreedt, is de Opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd. De periode waarover de wettelijke rente wordt berekend eindigt op de dag dat het volledige openstaande bedrag is voldaan.
5. Door Monique Bankras gemaakte kosten ter voldoening van verschuldigde betalingen - ten aanzien waarvan de Opdrachtgever in verzuim is - komen voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
1. Monique Bankras voert de Overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen. Monique Bankras verbindt zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis.
2. Monique Bankras is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit of verband houdt met de Overeenkomst welke feitelijk uitsluitend door derden wordt uitgevoerd.
3. Uitsluitend schade als direct gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Monique Bankras komt voor vergoeding in aanmerking. Aansprakelijkheid voor gevolgschade is uitgesloten.

Artikel 8 Slotbepalingen
1. De rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en Monique Bankras wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
2. Indien tussen partijen een juridisch geschil ontstaat zijn partijen – alvorens een beroep te doen op de rechter – verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Van toepassing is steeds die versie van deze algemene voorwaarden die ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst is verstrekt of gedeponeerd.
4. Tenzij een dwingende wetsbepaling anders voorschrijft is uitsluitend de rechtbank dan wel de sector kanton in het arrondissement van de vestigingsplaats van Monique Bankras bevoegd van geschillen kennis te nemen.
5. Tenzij de wet hiervan dwingend afwijkt beloopt - in afwijking van de wettelijke verjaringstermijn - de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Monique Bankras één jaar.


Hoofdstuk 2. 

Algemene voorwaarden geldend voor overeenkomsten tussen Monique Bankras en de opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 9 Definities
1. Monique Bankras: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Vekenweg 6, 1663 BA te De Weere, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijfnummer: 37.16.03.79.
2. Opdrachtgever: De rechtspersoon of andere wederpartij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, waarmee Monique Bankras een Overeenkomst heeft gesloten.
3. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Monique Bankras en de Opdrachtgever.
4. Schriftelijk: Onder schriftelijke communicatie wordt tevens verstaan langs elektronische weg tot stand gebrachte communicatie.

Artikel 10 Algemeen

1. De algemene voorwaarden in dit hoofdstuk zijn van toepassing op elk aanbod van Monique Bankras en op elke Overeenkomst tussen Monique Bankras en de Opdrachtgever.
2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. De inhoud van de Overeenkomst wordt beheerst door deze algemene voorwaarden alsmede iedere – na de totstandkoming van de Overeenkomst - gemaakte mondelinge of Schriftelijke afspraak tussen Monique Bankras en de Opdrachtgever.
4. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden strijdig is met een bepaling uit de Overeenkomst, prevaleert de bepaling uit de Overeenkomst.
5. Onverminderd het vorige lid van dit artikel kan slechts van deze algemene voorwaarden worden afgeweken indien partijen de afwijkende bepaling uitdrukkelijk Schriftelijk overeenkomen.
6. Vernietiging of nietigheid van een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zijn op verlangen van de wederpartij verplicht in onderhandeling te treden ten einde een vervangende regeling overeen te komen waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 11 Totstandkoming en inhoud van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand nadat de aanvaarding van het aanbod van Monique Bankras door haar wordt bevestigd.
2. De totstandkoming van de Overeenkomst is vormvrij; de Overeenkomst kan zowel mondeling als Schriftelijk tot stand komen. Monique Bankras is ertoe gerechtigd dat de Opdrachtgever een document ondertekent waarin de mondeling gemaakte afspraken zijn vastgelegd.
3. Monique Bankras voert de opdracht uitsluitend uit voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
4. De Opdrachtgever verleent Monique Bankras volledige volmacht om alle handelingen te verrichten die zij in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk acht.

Artikel 12 Tussentijdse ontbinding van de Overeenkomst
1. De Opdrachtgever kan de Overeenkomst na totstandkoming daarvan slechts ontbinden onder de voorwaarden in dit artikel.
2. De Opdrachtgever die de Overeenkomst ontbindt is annuleringskosten verschuldigd ter compensatie van inkomensderving als gevolg van de voor de opdracht gereserveerde tijd en andere gemaakte kosten die met de uitvoering van de overkomst verband houden. Deze kosten bedragen eenmalig € 250,-.

Artikel 13 Betalingen
1. Monique Bankras stelt de Opdrachtgever zo snel als redelijkerwijs mogelijk in het bezit van de facturen die zij in het kader van de Overeenkomst van derden heeft ontvangen. De Opdrachtgever draagt zorg voor de nakoming van alle verplichtingen uit overeenkomsten die namens hem door Monique Bankras zijn gesloten
2. De Opdrachtgever vrijwaart Monique Bankras van alle op haar gemaakte aanspraken van derden.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
1. Monique Bankras voert de Overeenkomst uit naar beste inzicht en vermogen. Monique Bankras verbindt zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis.
2. Uitsluitend schade als direct gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Monique Bankras komt voor vergoeding in aanmerking. Aansprakelijk voor gelden verlies, gederfde inkomsten en andere gevolgschade is uitgesloten.

Artikel 15 Slotbepalingen
1. De rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en Monique Bankras wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
2. Indien tussen partijen een juridisch geschil ontstaat zijn partijen – alvorens een beroep te doen op de rechter – verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Van toepassing is steeds die versie van deze algemene voorwaarden die ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst is verstrekt of gedeponeerd.
4. Tenzij een dwingende wetsbepaling anders voorschrijft is uitsluitend de rechtbank dan wel de sector kanton in het arrondissement van de vestigingsplaats van Monique Bankras bevoegd van geschillen kennis te nemen.
5. Tenzij de wet hiervan dwingend afwijkt beloopt - in afwijking van de wettelijke verjaringstermijn - de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Monique Bankras één jaar.